Glossari

Glossari

Aigües residuals
Aigües brutes procedents d'habitatges i d'instal·lacions comercials o industrials, aigües sanitàries, privades o públiques.

Cabal
Quantitat d'aigua mesurada en un temps determinat. S'expressa en unitats de volum/unitats de temps, normalment m3/dia, m3/h o l/h.

Clavegueres

Canals subterranis que condueixen les aigües brutes cap als col·lectors.

Col·lector
Sistema de conduccions mitjançant canonades que recull i condueix les aigües residuals des de les xarxes de clavegueram comunals fins a les estacions depuradores.

Desbast
Pretractament de les aigües residuals que consisteix a eliminar-ne els sòlids mitjançant reixes i/o tamisos, dessorradors i desgreixadors.

Deshidratació de fangs
Procés mecànic per separar una part important de l'aigua continguda en els fangs produïts en una estació depuradora d'aigües residuals.

Habitant equivalent
Unitat de mesura per avaluar la capacitat d'una estació depuradora d'aigües residuals. Es basa en la quantitat de contaminació emesa per persona i dia. Un habitant-equivalent genera 60 g de DBO5 al dia.

Demanda bioquímica d'oxigen, a 5 dies (DBO5)
Mesura analítica de la quantitat de matèria orgànica present en una mostra líquida susceptible de ser oxidada per mitjans biològics mesurada durant cinc dies. S'utilitza per mesurar el grau de contaminació i s'expressa en mil·ligrams d'oxigen per litre (mg O2/l). D'acord amb la reglamentació vigent, a la sortida de les estacions depuradores d'aigües residuals té un valor màxim de 25 mg O2/l quan es fa un mostreig integrat en 24 h.
 
Demanda química d'oxigen (DQO)
Mesura analítica de la quantitat de matèria orgànica present en una mostra líquida susceptible de ser oxidada per mitjans químics. S'utilitza per mesurar el grau de contaminació i s'expressa en mil·ligrams d'oxigen per litre (mg O2/l). Té un valor màxim de sortida de 125 mg O2/l per mostres integrades en 24 h.

Matèries en suspensió (MES)
Són els materials suspesos i dissolts en l'aigua i es mesura en mg/l (ppm). Té un valor màxim de sortida de 35 mg/l per mostres integrades en 24 h.

pH
Mesura del grau d'acidesa o basicitat d'una solució.

Nitrogen total (Nt)
És un indicador que reflecteix la quantitat total de nitrogen en l'aigua analitzada. Constituït pel nitrogen amoniacal (N-NH4), nitrogen orgànic (N org.), nitrogen en forma nitrat (N-NO3) i nitrogen en forma nitrit (N-NO2).

Fòsfor total (Pt)
Ens indica la quantitat de fòsfor que conté l'aigua residual, ja sigui en forma de fosfats o en forma de diferents compostos de fòsfor. La font contaminant de fòsfor artificial és deguda bàsicament a l'ús de detergents polifosfatats.